Početna/Korisnici terapijskih pasa

Terapija sa psima

Kod ovog su oblika rada aktivnosti specifično usmjerene na poboljšanje efekta terapijskih postupaka kod djece i odraslih. Voditelj terapijskog psa je stručna osoba (npr. psiholog, logoped, defektolog, radni terapeut itd.) osposobljena za rad s terapijskim psom. Voditelj psa i stručnjak/terapeut mogu biti dvije osobe, pri čemu stručna osoba provodi terapijski postupak kroz unaprijed planiranu i ciljanu interakciju koja se ostvaruje između voditelja psa, terapijskog psa i klijenta. Ovisno o terapijskom postupku u koji se terapijski pas uključuje, djeluje se na različite razvojne aspekte, vještine i potrebe koje korisnik ima. Važno je naglasiti da ključnu ulogu ima stručna osoba, koja planira i usmjerava svaku seansu, a terapijski je pas sredstvo kojim se podiže motivacija korisnika, bilo da se radi o djetetu ili odrasloj osobi, te na taj način djeluje pozitivno na terapijske učinke.

Odgojno-obrazovni procesi uz terapijske pse

Ove aktivnosti osmišljene su s ciljem poticanja kognitivnih aspekata u sklopu edukativnih procesa kod djece i mladih, kao katalizator za učenje i poučavanje. Voditelj psa može biti stručna osoba (učitelj) ili (kao i kod terapije sa psima) voditelj psa i stručnjak mogu biti različite osobe. Aktivnosti moraju biti unaprijed planirane, a provedba dokumentirana kako bi se mogao procijeniti utjecaj terapijskog psa na kognitivni razvoj kod djece i mladih. Ovakve se aktivnosti kreiraju I provode u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja.

Povremeni posjeti sa psima

Ove aktivnosti nemaju nužno terapijski učinak, nemaju unaprijed određenu strukturu ni vrijeme trajanja. Interakcija između korisnika i školovanog terapijskog psa ostvaruje se u cilju opuštanja, jačanja motivacije, poticanja pozitivnog raspoloženja i socijalnih vještina. Najčešće aktivnosti uključuju izravni dodir sa psom, igru i brigu o psu za vrijeme posjeta korisnika u institucijama poput bolnica, domova umirovljenika te drugih specijaliziranih ustanova.

Writing your A Man’s Best Friend Essay is much easier with the professionals at papertyper.net. They will help you edit your work and bring it to perfection.

Od osmijeha do uspjeha

IBAN: HR4123600001101351988

DONIRAJTE